Ledenvergadering.
Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de ledenvergadering, te houden op vrijdag 25 augustus 2023 

in de ontmoetingsruimte van de Veluvine.
Inloop v.a. 09.00 uur met koffie, aanvang vergadering 9.30 uur.
1.   Opening voorzitter.
2.   Presentie + mededelingen.
3.   Notulen ledenvergadering 26 augustus ‘22.
4.   Alg. jaarverslag ’22 - ’23.
5.   Fin. jaarverslag ’22 - ’23 + begroting ’23 - ‘24.
- Rabo ClubSupport ’23
6.   Ingekomen stukken.
28-05, brief gem. Nunspeet inz. financiële bijdrage.
04-07, mail gem. Nunspeet inz. redactionele vermelding gem. gids ’23-’24.
18-07, mail Rabobank inz. KvK-UBO-registratie.
7.   Uitgaande stukken.
29-04, mail div. kranten inz. alg. clubkampioenschap.
20-07, mail Rabobank inz. KvK-UBO-registratie.
8.   Verslag + benoeming kascontrolecommissie.
9.   Kersttoernooi dec. ’23 + alg. clubkampioenschap ’23 - ‘24.
10. Bestuursverkiezing.
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: vz. de hr. A. G. v.d. Berg.
Kandidaat: de hr. B. Schoneveld.
Aftredend en herkiesbaar: de hrn. C. Heijstek en G. Rekers -> (tot uiterlijk dec. ’23).
11. Ledenbestand + groepsindeling + competitie ’23 - ’24.
- jubilaris
- benoeming spelleiders
- taakverdeling wedstrijdleiding
- 06-nrs
- nieuw puntensysteem
12. Lief en leed.
13. Voortgang SVOP-KNBB.
14. Contributie ’23 - ’24.
15. Voorstel aanpassing Wedstrijd Reglement.
- pt. 2 gewijzigd 4 -> 3 groepen.
16. Rondvraag.
17. Sluiting.
Bijlagen: - notulen ledenvergadering 26 augustus ’22.
- alg. jaarverslag ’22 - ’23.
- financieel jaarverslag ’22 - ’23 + begroting ’23 - ’24.
- wedstrijdreglement, sept. ’23 (concept).
- groepsindeling
Inzake agendapunt 10 wordt u in de gelegenheid gesteld u schriftelijk op te geven als
tegenkandidaat, uiterlijk 1 week voor de verg., dus uiterlijk 18 aug. a.s.
E-mailen
Bellen